Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

blackbagira
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— Krystyna Siesicka

January 17 2018

blackbagira
4712 2d5c 420
Reposted fromloveandsex loveandsex viahormeza hormeza
9852 622e 420

prettybaby5150:

I can’t move Babe….. I can’t move..😈😍♥️

blackbagira
Ponieważ jesteś czymś więcej,
Niż wspomnieniem.
— Hoobastank - More Than a Memory
8907 e2f2 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viahormeza hormeza
blackbagira
Black sea
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
blackbagira
1282 95e4 420
Reposted fromgabrynia gabrynia viahormeza hormeza
blackbagira
1282 95e4 420
Reposted fromgabrynia gabrynia viahormeza hormeza
blackbagira
7139 81a0 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahormeza hormeza
blackbagira— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viahormeza hormeza

January 18 2018

blackbagira
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— Krystyna Siesicka

January 17 2018

blackbagira
4712 2d5c 420
Reposted fromloveandsex loveandsex viahormeza hormeza
9852 622e 420

prettybaby5150:

I can’t move Babe….. I can’t move..😈😍♥️

blackbagira
Ponieważ jesteś czymś więcej,
Niż wspomnieniem.
— Hoobastank - More Than a Memory
8907 e2f2 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viahormeza hormeza
blackbagira
Black sea
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
blackbagira
1282 95e4 420
Reposted fromgabrynia gabrynia viahormeza hormeza
blackbagira
1282 95e4 420
Reposted fromgabrynia gabrynia viahormeza hormeza
blackbagira
7139 81a0 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahormeza hormeza
blackbagira
1282 95e4 420
Reposted fromgabrynia gabrynia viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl